Volitve ŠUS 2024

V ponedeljek, 6. 5. 2024 se je začel postopek evidentiranja kandidatov za predsednika, podpredsednika in druge organe Športne unije Slovenije.

V skladu z Rokovnikom za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev, ki ga je Izvršni odbor potrdil na 17. redni seji dne 6. 5. 2024, bo oddaja vlog možna do torka, 21. 5. 2024 do 12.00 ure.

Načini in postopki o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije so določeni v dokumentu Evidentiranje kandidatov za predsednika in organe ŠUS – vabilo k oddaji kandidatur.

Predlog kandidata je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana – s pripisom »Za kandidacijsko komisijo – NE ODPIRAJ!«, pri čemer mora biti kandidatura poslana priporočeno po pošti oz. fizično oddana v pisarni ŠUS na Vodnikovi 155 v času uradnih ur. Za pravočasno prispele kandidature se bodo štele kandidature, ki bodo prispele do vključno torka, 21. 5. 2024 do 12.00 ure.

Vsa prispela pošta z vlogami za kandidaturo bo dnevno izročena Kandidacijski komisiji, ki bo to pošto tudi hranila.

Sestava Kandidacijske komisije:

Predsednik: Janez Ovsenik
Član: Gregor Pečovnik
Član: Aleš Krivec

Obrazec: Kandidatura za člana ŠUS
Obrazec: Kandidatura za predsednika ŠUS
Evidentiranje kandidatov za predsednika in organe ŠUS – vabilo k oddaji kandidatur
Rokovnik za izvedbo volitev ŠUS