Slovenija V Gibanju Banner

Aktualno

Img 20240529 200334 Edit 578352793638831 1067x800

4. junija 2024

Evropska gibalna značka, Programi, Zdravo društvo

EFB meritve v Akademiji gibanja in veščin

V Akademiji gibanja in veščin v Kranju so v sredo, 29. 5. 2024 izvedli testiranje telesne pripravljenosti z Evropsko gibalno…

Preberi več
Zdravo Društvo

22. novembra 2023

Programi, Splošno, Zdravo društvo

Zdravo društvo v 2023

V projektu Zdravo društvo je v letu 2023 sodelovalo 20 društev iz cele Slovenije. Društva so svojim vadečim ponudila redne…

Preberi več
224616970973291d8a5419 Mala

13. oktobra 2023

Člani, Splošno, Zdrava vadba, Zdravo društvo

Športno društvo Trnovo: 115 let delovanja

Športno društvo Trnovo letos praznuje 115 let svojega obstoja, začetki pa segajo daleč nazaj v leto 1908, ko je bilo…

Preberi več

O programu

Znak kakovosti Zdravo društvo smo na Športni uniji Slovenije zasnovali z namenom vzpostavitve nacionalne mreže športnih organizacij, ki imajo dodelano in strokovno podkovano ponudbo športnorekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Osnovni namen projekta je promocija organizirane, redne, strokovno vodene in ustrezno strukturirane športnorekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije.

Projekt teži k povezovanju športnih organizacij in lokalnih zdravstvenih centrov. S povezovanjem želimo vzpostaviti sodelovanje med Zdravimi društvi ter centri za krepitev zdravja (CKZ-ji) in zdravstveno-vzgojnimi centri (ZVC-ji) s ciljem vzajemne promocije in skupne izvedbe dogodkov promocije zdravega načina gibanja. S certifikatom Zdravo društvo tako želimo vzpostaviti regijsko razpršeno ponudbo vadbenih programov, ki ustrezajo kriterijem strokovnosti tako na kadrovskem kot programskem nivoju.

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športnorekreativne vadbe, ki je podprta z ustreznim načinom preverjanja z zdravjem povezane telesne pripravljenosti vadečih ter se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno usposobljenost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo za dve leti.

S projektom želimo:

 • Prepoznati športne organizacije, ki pri svojem delu sledijo načelom kakovosti in s spodbujanjem telesne dejavnosti kot načina krepitve zdravja pomembno doprinesejo k širjenju zdravega življenjskega sloga med različnimi generacijami ter jih nagraditi z znakom kakovosti.
 • Povečati število udeležencev v organiziranih, rednih, strokovno zasnovanih in vodenih športnorekreativnih vadbah.
 • Krepiti sodelovanje med zdravstveno in športno rekreativno stroko.
 • Vplivati na ozaveščenost širše javnosti o pomenu redne, organizirane, ustrezno zasnovane in vodene vadbe za zdravje.
 • Povečati prepoznavnost mreže in športnih organizaciji ter zagotoviti njihovo promocijo na nacionalni ravni.
 • Povečati prepoznavnost programa telesne vadbe Zdrava vadba, ki se odvija v Zdravih društvih.

Kriteriji so namenjeni orientaciji športnim organizacijam pri zasnovi novih športnih programov ter ohranjanju kakovosti že obstoječih in predstavljajo osnovo za podeljevanje znaka kakovosti Zdravo društvo.

Športna unija Slovenije uvršča projekt Zdravo društvo v preventivni sistem svojega delovanja na področju športa za vse usmerjenega v zdravje. Organizirani šport za vse je namreč primeren za izpolnjevanje zahtev po kakovosti v sklopu celostne krepitve zdravja, saj omogoča socialno integracijo ter druge pozitivne učinke.

Uvedba znaka kakovosti pripomore k uresničevanju naših prizadevanj, da bi v društvih zagotovili in ponudili strokovne, kakovostne in zdravju koristne športne vadbe, podprte u ustreznim načinom preverjanja gibalne učinkovitosti, ter da bi te ponudbe nenehno izboljševali. Zdravju koristen program mora biti jasno zasnovan v obliki samostojne ponudbe za določene ciljne skupine (po starosti, spolu ipd.), z jasno opredeljenimi cilji in vsebinami.

Športna unija Slovenije na osnovi izpolnjevanja kriterijev podeli znak kakovosti za obdobje dveh (2) let.

Kriteriji:

  Celostno zastavljen program
  Enotna organizacijska struktura
  Kompetentnost strokovnih delavcev s področja športa
  Stalen nadzor kakovosti
  Vloga društva kot partnerja v projektu

 

Kriterij kakovosti št. 1: Celostno zastavljen program

Društvo oziroma organizacija izvaja program športnorekreativne vadbe oziroma vadbe za zdravje, ki je jasno zasnovan v obliki samostojne ponudbe za določeno ciljno skupino z določenimi cilji in vsebinami. Pri tem se ocenjuje sledeče dejavnike:

 • Definiranje ciljne skupine programa: potrebno je upoštevati zlasti starost udeležencev in poznati razlike med otroci in mladostniki, odraslimi ter starejšimi. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi spol, funkcijske sposobnosti in življenjsko okolje udeležencev.
 • Vsebina programov se lahko navezuje na izboljšanje in ohranjanje telesne pripravljenosti (vzdržljivost, moč, gibljivost, koordinacija, ravnotežje) ali preprečevanje zdravstvenih težav.
 • Prostor, kjer se program izvaja, je lahko športna dvorana, telovadnica ali naravno okolje, v kolikor je za izvajanje programa primeren.
 • Spodbujanje in promocija zdravega načina življenja med vadečimi: motiviranje vadečih za redno vadbo, organizacija predavanj, delavnic, svetovanje članom, objava prispevkov v komunikacijskih kanalih društva (splet, družbena omrežja, e-obvestila za vadeče, zloženke ipd.).


Kriterij kakovosti št. 2: Enotna organizacijska struktura vadbe

Konstantne spremembe vedenja v smislu trajne krepitve zdravja lahko dosežemo le na dolgoročen način. Naš cilj je, da se udeleženci kar se da trajnostno navadijo in navežejo na ponudbe programov telesne vadbe. To lahko dosežemo s kombinacijo tečajev (začetni in nadaljevalni tečaj) in trajnih ponudb vadb.

 • Ritem in trajanje ponudb: tečaj obsega najmanj 10 ur in se odvija najmanj enkrat tedensko. Vadba se odvija najmanj eno uro tedensko, 40 ur letno. Redna vadba se odvija najmanj dve uri tedensko, 80 ur letno.
 • Število udeležencev: velikost skupine je omejena na maksimalno 30 udeležencev, pri čemer se priporoča, da število vadečih na vaditelja ne presega 20 posameznikov. Tako lahko udeleženem zagotovimo individualno oskrbo in svetovanje.


Kriterij kakovosti št. 3: Kompetentnost strokovnih delavcev

Vaditelj in/ali trener vadbenih programov mora imeti:

 • ustrezno izobrazbo športne smeri ali
 • pridobljeno strokovno usposobljenost za delo v športu.

Znanje, spretnosti in sposobnosti je potrebno poglabljati z rednimi izpopolnjevanji. Sem sodijo seminarji, predavanja in delavnice v okviru ŠUS AKADEMIJE oziroma izobraževanja ostalih relevantnih deležnikov.


Kriterij kakovosti št. 4: Stalen nadzor kakovosti

S stalnim nadzorom kakovosti preverjamo, da programi zdravju koristnega športa za vse dosegajo zadane cilje in se aktivnosti redno izvajajo po programu.

Obveznosti društva/organizacije:

 • oddati poročilo o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani;
 • fotografije dobre kakovosti (najmanj 10) z vadbe (na 3 slikah mora biti razvidna zastava Zdravo društvo),
 • navedbo oblik in načinov predstavitve projekta in sofinancerjev.

Kriterij kakovosti št. 5: Vloga društva kot partnerja v projektu

Organizacija, vključena v mrežo, stremi k uresničevanju ideje projekta. Pri promociji vodene telesne vadbe in zdravega življenjskega sloga se lokalno in regijsko povezuje s sorodnimi organizacijami, podjetji, zdravstvenimi domovi, lokalno skupnostjo, šolami, domovi za starejše občane, dnevnimi centri ipd. Jih obvešča o svoji ponudbi, deli promocijski material in predstavlja programe s ciljem spodbujanja vključevanja različnih skupin in posameznikov v redno in organizirano telesno vadbo.

V tem sklopu je predvideno sodelovanje oziroma povezovanje Zdravih društev s Centri za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstveno-vzgojnimi centri (ZVC), in sicer v obliki:

 • Vzpostavitev stika z odgovorno osebo v lokalnem CKZ-ju/ZVC-ju in dogovor o izvedbi predstavitve programa.
 • Predstavitev programa društva za udeležence delavnic znotraj CKZ-jev in ZVC-jev (po predhodnem dogovoru z vodjo CKZ-ja/ZVC-ja).
 • Skupna izvedba ali sodelovanje pri izvedbi dogodka promocije zdravja in gibanja na lokalni ravni.

Športne organizacije, ki izvajajo programe redne telesne vadbe za različne ciljne publike in želijo v svojem lokalnem okolju krepiti idejo povezovanja športno rekreativnih društev in zdravstvenih centrov, se lahko mreži Zdravih društev pridružijo tako, da izpolnejo pristopnico za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo. Izpolnjeno, podpisano in žigosano pristopnico je potrebno oddati po elektronski pošti na e-naslov: ana.radivo@sportna-unija.si.

Članom mreže Zdravo društvo v letošnjem letu sofinanciramo izvedbo meritev telesne pripravljenosti vadečih, in sicer z uporabo Evropske gibalne značke. V ta namen je pripravljena prijavnica, ki služi kot osnova za dogovor izvedbe dogodka.

Oba dokumenta sta del razpisne dokumentacije.

Razpis Zdravo društvo 2023 je zaključen.

Prijavnica Zdravo društvo

Za več informacij o nacionalni mreži Zdravo društvo vam je na e-naslovu: ana.radivo@sportna-unija.si na voljo Ana Radivo, sekretarka za programske zadeve.

Podporniki