Gibalna pismenost

Gibalna pismenost predstavlja temeljni koncept nacionalnih programov in projektov ŠUS.

Gibalna pismenost kot koncept je v zadnjih letih vse bolj razširjena in predmet raziskav, trenutno pa v različnih državah obstaja kar nekaj definicij tega pojma, ki se malenkostno razlikujejo, vsem pa je skupna celostna obravnava telesne dejavnosti. V ERASMUS+ mednarodnem projektu Physical Literacy For Life je bila ustvarjena sledeča definicija, ki natančno opisuje gibalno pismenost:

»Gibalna pismenost so veščine in odnos, ki jih posameznik prikaže v telesni dejavnosti in gibanju skozi potek svojega življenja. Lahko jo razumemo kot proces in kot rezultat, ki ga posameznik zasleduje preko telesnega, čustvenega, socialnega in kognitivnega učenja. To so štiri medsebojno prepletena področja, ki podpirajo celosten razvoj gibalne pismenosti, ki pomaga vsem generacijam, da ustvarijo aktiven, zdrav in izpolnjujoč življenjski slog.«.

Športna unija Slovenije si s partnerji mednarodnih projektov prizadeva za umestitev gibalne pismenosti v evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje kot 9. ključne kompetence. Vseživljenjsko učenje je postalo potreba vsakega državljana. Spretnosti in kompetence moramo razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve in zato, da se lahko dejavno vključimo v družbo, v kateri živimo, temveč tudi zato, da smo lahko uspešni v svetu dela, ki se nenehno spreminja. V ta namen je Evropska unija pripravila evropski okvir ključnih kompetenc, ki je koristno orodje za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in usposabljanj ter učence, z namenom, da bo vseživljenjsko učenje postalo vsakdanjik vsakega posameznika. Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam.

Referenčni okvir trenutno določa osem ključnih kompetenc:

  1. sporazumevanje v maternem jeziku;
  2. sporazumevanje v tujih jezikih;
  3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
  4. digitalna pismenost;
  5. učenje učenja;
  6. socialne in državljanske kompetence;
  7. samoiniciativnost in podjetnost ter
  8. kulturna zavest in izražanje.

Gibalna pismenost je vseživljenjsko potovanje – holistično učenje v kontekstih gibanja in telesne dejavnosti. Odraža nenehne spremembe v integraciji telesnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih veščin človeka. Posamezniku pomaga, da s pomočjo ustreznega gibalnega razvoja in redne telesne dejavnosti živim zdravo in izpolnjeno življenje.

Več o konceptu Gibalna pismenost