Slika Krajsi Opis

O programu

Nacionalni program GIBALNA PISMENOST predstavlja celostni pristop k razvoju posameznikov na področju gibalnih spretnosti, splošne telesne pripravljenosti in športa. Inovativen program na razvoj človeka želi vplivati holistično, z vključevanjem tudi ostalih ključnih področij za zdravje in gibalne veščine človeka ni osredotočen zgolj na razvoj motoričnih sposobnosti. Večina športov se osredotoča predvsem na usvajanje in utrjevanje osnovnih elementov športne panoge (fizično), kar lahko vodi v prezgodnjo specializacijo in kronične poškodbe, pozablja pa se na splošen razvoj mladih in ostale dejavnike športa (splošni telesni razvoj, psihološki razvoj, kognitivne veščine, socializacija itd.). V ospredju programa Gibalna pismenost je predvsem osveščanje in izobraževanje tako strokovnega kadra kot tudi staršev, saj so prav starši ključni pri ustvarjanju zdravih življenjskih navad v otroštvu. Značilnosti sodobnega življenjskega sloga so namreč premalo gibanja, več sedenja, nezdrav način prehranjevanja in tvegane oblike vedenja. Redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na višjo kvaliteto življenja: telesno zdravje, mentalno zdravje, splošno počutje, dobri družinski in medčloveški odnosi, samospoštovanje in samopodoba … Zato je redno ukvarjanje s športom in gibanjem ključno za kakovostno življenje. Več o konceptu gibalne pismenosti si lahko preberete tukaj.

Program GIBALNA PISMENOST zajema mrežo dejavnosti, ki se odvijajo v različnih krajih po Sloveniji:

 • strokovno izobraževanje (seminarji, delavnice) za strokovni kader (na področju športa in na področju vzgoje otrok),

 • strokovna predavanja za starše in/ali splošno javnost z namenom ozaveščanja o pomenu gibalne pismenosti,

 • kampanja za ozaveščanje o pomenu gibalne pismenosti,

 • organizirane športne aktivnosti za otroke in mladostnike z namenom razvoja gibalne pismenosti, pri čemer bo v ospredju celosten pristop, ki bo zajemal razvoj in delo na vseh štirih področjih (telesno, psihološko, socialno in kognitivno).

Idejno zasnovo programa je razvila Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve. Program je sofinanciran s strani Fundacije za šport.

Kaj je gibalna pismenost in zakaj je le ta vse bolj v ospredju in tema številnih raziskav in debat v zadnjih desetjih? Odgovor na prvo vprašanje so podali partnerji mednarodnega projekta Physical Literacy for Life, v okviru katerega je bila opravljena obsežna raziskava literature in primerov dobrih praks na omenjenem področju. Strokovnjaki so sestavili sledečo definicijo gibalne pismenosti: »Physical literacy is the skills and attributes individuals demonstrate through physical activity and movement across their life course. It can be understood as a process, and in terms of outcomes, that individuals pursue through an interaction of their physical, emotional, social and cognitive learning.«. V slovenskem prevodu se definicija gibalne pismenosti glasi: »Gibalna pismenost so veščine in odnos, ki jih posameznik prikaže v telesni dejavnosti in gibanju skozi potek svojega življenja. Lahko jo razumemo kot proces in kot rezultat, ki ga posameznik zasleduje preko telesnega, čustvenega, socialnega in kognitivnega učenja.«. To so štiri medsebojno prepletena področja, ki podpirajo celosten razvoj gibalne pismenosti, ki pomaga vsem generacijam, da ustvarijo aktiven, zdrav in izpolnjujoč življenjski slog.

Gibalna pismenost je torej vseživljenjsko holistično izobraževanje, ki ga pridobivamo in uporabljamo v kontekstih gibanja in telesne dejavnosti. Odraža nenehne spremembe v integraciji telesnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih sposobnosti človeka. Pomaga nam, da s pomočjo gibanja in telesne dejavnosti živimo zdravo in izpolnjeno življenje. Gibalno pismena oseba je sposobna vse življenje – glede na svoj položaj in okoliščine – pri spodbujanju zdravega in izpolnjujočega gibanja ter telesnih dejavnosti, črpati podporo iz svojih integriranih telesnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih sposobnosti. Te štiri ključne izjave ločujejo osnovno opredelitev gibalne pismenosti od gradnikov, iz katerih je sestavljena; le-te se v drugih publikacijah nanašajo na motorične zmožnosti, telesne zmogljivosti, motivacijo, samozavest, znanje in vrednote, ter strateško/taktično zavedanje. V različnih kulturah so gradniki iz katerih so izjave sestavljene lahko različno obravnavane.

Ta opredelitev prav tako ločuje gibalno pismenost od obveze, da vedno povezuje posameznika z zdravim in dejavnim življenjskim slogom. Namreč, mogoče je imeti izvrstno gibalno pismenost kljub začasnemu manku telesnih dejavnosti in tudi nasprotno, da se lahko posameznik pogosto udeležuje napornih telesnih dejavnosti in nima dobre gibalne pismenosti. Torej, vedno imamo možnost, da se skozi gibanje in telesno dejavnost učimo. To učenje pa lahko razvijemo do take stopnje, da se samostojno ohranja.

Tako narava gibanja, s katerim se ukvarjate, in okoliščine, v katerih se zgodi, lahko vplivajo na to, ali bo nastali razvoj v gibalni pismenosti prilagodljiv ali ne. Če preživite ves svoj čas v sedečih dejavnostih, postane to tisto, kar se učite in to lahko omeji vašo sposobnost za pridobivanje pomembnih izkušenj in veščin. Obstaja pa veliko več prostora za samoizboljšanje, učenje in posledično za večje dosežke, če razvijete širok razpon telesnih, psiholoških, kognitivnih in družbenih zmožnosti v različnih kontekstih gibanja.

K reševanju vse večje globalne krize – telesne neaktivnosti posameznikov, ki vodi v številne zdravstvene težave, je potrebno pristopiti načrtno in celostno. In prav koncept gibalne pismenosti temelji na holističnem pristopu telesne dejavnosti.

Štiri področja so zasnovana glede na številne sposobnosti, s katerimi razvijamo gibalno pismenost. Te imenujemo elementi. Vsi elementi so medsebojno povezani in jih lahko uporabljamo na različne načine za različne naloge in kontekste. Poleg tega vsak element ni ključnega pomena za vsak kontekst ali nalogo. Posameznik bo moral razmisliti, kateri elementi so pomembni za njegov lastni razvoj, da bo lahko nadaljeval z dejavnostmi, ki mu bodo pomagale razviti ali ohraniti gibalno pismenost.

Telesno področje: sposobnosti in kondicija, ki jo posameznik pridobiva in uporablja skozi gibanje. Telesno področje se osredotoča na gibalne in motorične sposobnosti, telesni nadzor in splošno telesno pripravljenost, ki jih oseba pridobi in uporablja skozi gibanje. Vključuje usklajevanje in uporabo teh veščin za izvajanje potrebnih gibanj v različnih situacijah in okoljih. Na primer, na kopnem, vodi, ledu ali snegu.

Psihološko področje: odnos in čustva, ki jih ima posameznik do gibanja in njihov vpliv na samozavest in motivacijo za gibanje. Psihološko področje se osredotoča na počutja, vrednote in odnos do gibanja in telesnih dejavnosti. Vključuje razvoj samozavesti, samospoštovanja in motivacije ter razumevanje čustvenih odzivov povezanih z gibanjem in telesno dejavnostjo.

Družbeno področje: posameznikov vpliv na okolje in druge v odnosu do gibanja. Družbeno področje se osredotoča na razvoj družbenih veščin, vključno s sodelovanjem, pošteno igro, prepoznavanjem varnosti in tveganja ter komunikacijo. Razvoj teh veščin nam lahko pomaga, da uživamo v sodelovanju in da učinkoviteje sodelujemo z drugimi, vključno z učitelji, trenerji, soigralci, nasprotniki in sodniki.

Kognitivno področje: posameznikovo razumevanje kako, zakaj in kdaj se giba. Kognitivno področje se osredotoča na razvoj in razumevanje, ki ga zahteva gibanje in telesna dejavnost. Razvija posameznikovo razumevanja kako, kdaj in zakaj se gibati na določen način, in kako se prilagoditi in biti inovativen ob soočanju z novimi gibalnimi izzivi. To vključuje tako reševanje problemov in sprejemanje odločitev pri igrah, kot tudi znanje in zavedanje prednosti gibanja in telesnih dejavnosti.

Avstralski raziskovalci so razvili model gibalne pismenosti, kjer je vsako področje razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti. Telesno področje (motorične sposobnosti) sestavljajo naslednji elementi: kardiovaskularna vzdržljivost, mišična vzdržljivost, koordinacija, gibalne veščine na kopnem, gibalne veščine v in na vodi, gibalne veščine z uporabo rekvizitov, sposobnosti manipulacije s predmeti oziroma pripomočki, ravnotežje, gibljivost, agilnost, moč, eksplozivna moč, reakcijski čas, hitrost. Psihološko področje vključuje sledeče elementi: motivacija, nadzorovanje čustev, nadzorovanje in uravnavanje fizičnih znakov telesa, samozavedanje, samozavest, angažiranost in uživanje. Socialno področje zajema sledeče elemente: etika, medosebni odnosi, sodelovanje, razumevanje rizika in varnost, skupnost in kultura, okolje, povezanost z okoljem in pripadnost skupnosti. Kognitivno področje opisujejo naslednji elementi: zavedanje, poznavanje vsebine, pravila, namen, strategija in taktika. Avstralski model analize elementov gibalne pismenosti za vsak element definira pet nivojev, od 0 do 4.

V okviru Erasmus+ projektov PhyLit in Physical Literacy For Life, v katerih je kot partner sodelovala tudi Športna unija Slovenije, se je pričel postopek umestitve gibalne pismenosti v Evropski Referenčni Okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, obenem pa poteka promocija in osveščanje javnosti o pomenu gibalne pismenosti in njen vpliv na posameznika.

Vseživljenjsko učenje je postalo potreba vsakega državljana. Spretnosti in kompetence moramo razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve in zato, da se lahko dejavno vključimo v družbo, v kateri živimo, temveč tudi zato, da smo lahko uspešni v svetu dela, ki se nenehno spreminja. V ta namen je Evropska unija pripravila evropski okvir ključnih kompetenc, ki je koristno orodje za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in usposabljanj ter učence, z namenom, da bo vseživljenjsko učenje postalo vsakdanjik vsakega posameznika. Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Referenčni okvir trenutno določa osem ključnih kompetenc:

 1. sporazumevanje v maternem jeziku;
 2. sporazumevanje v tujih jezikih;
 3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
 4. digitalna pismenost;
 5. učenje učenja;
 6. socialne in državljanske kompetence;
 7. samoiniciativnost in podjetnost;
 8. kulturna zavest in izražanje.

Iniciativa Physical Literacy For Life pa si prizadeva, da gibalna pismenost postane 9. ključna kompetenca.

Za dodatno literaturo in podrobnejšo razlago koncepta gibalne pismenosti ter več informacij o nacionalnem programu Gibalna pismenost vam je na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si na voljo Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve Športne unije Slovenije.

Fotogalerija

Predstavitveni video

YouTube video

Podporniki