Zavarovanja

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI VADITELJEV


ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?

Gre za zavarovanje splošne odgovornosti za nesreče, ki izvirajo iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja navedenega na polici.

KAJ JE ZAVAROVANO?

Zavarovana je škoda zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima za posledico poškodovanje oseb in stvari.

KAJ NI ZAVAROVANO?

 • Poškodovanje oseb in stvari, če pride do nesreče zaradi delovanja jedrske energije;
 • škoda na stvareh, če je škoda posledica vplivanja temperature, plina, pare, vlage, padavin, dima, saj, prahu, tresenja ropotanja ipd. (emisije), če to vplivanje počasi škodljivo učinkuje;
 • škoda, ki jo povzročijo letala in vodna plovila vseh vrst, kakor tudi kopenska motorna vozila, prikolice ter samovozni delovni stroji, kadar se premikajo.

ALI JE KRITJE OMEJENO?

Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila odškodnin v zavarovalnem letu/obdobju (agregati izplačil) in soudeležbe pri škodi se opredelijo v zavarovalni pogodbi.

Zavarovalno kritje je omejeno na dejavnost, lastnost ali pravno razmerje navedeno v zavarovalni pogodbi.

KJE JE ZAVAROVANJE VELJAVNO?

Zavarovanje velja le za nesreče, ki se zgodijo v Republiki Sloveniji

KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?

 • Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti ob sklenitvi zavarovalne pogodbe;
 • omogočiti pregled in revizijo rizika;
 • plačilo premije v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način;
 • prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva , ko zanj izvem;
 • predložiti vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka in obsega in višine škode;
 • pri zahtevku iz odgovornosti tega odstopiti zavarovalnici, zavarovalnico obvestiti o sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov in vloženi tožbi, ji prepustiti vodenje pravde in brez njenega dovoljenja nikoli priznati odškodninske odgovornosti ali se poravnati z oškodovancem;
 • obvestiti zavarovalnico o spremembi svoje firme ali sedeža v petnajstih dneh od spremembe.

KDAJ ZAVAROVANJE ZAČNE IN NEHA VELJATI?

Zavarovalno kritje je podano po izteku 24. ure dneva, ki je na polici naveden kot datum začetka zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija, oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana, če ni drugače dogovorjeno. Zavarovanje učinkuje do izteka 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

CENA?

Strošek zavarovanja je 35 EUR/vadečega/leto.

Kontakt: bernarda.tkalcic@sportna-unija.si


NEZGODNO ZAVAROVANJE


ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?

Z nezgodnim zavarovanjem se lahko zavarujejo osebe za zavarovane nevarnosti, ki so posledica nezgode. Zavarovane nevarnosti so določene na polici, omejitve in širina kritja pa v splošnih in dopolnilnih pogojih, ki so navedeni na zavarovalni polici.

KAJ JE ZAVAROVANO?

Zavarujem se lahko za naslednje nevarnosti, ki so posledica nezgode

 • smrt,
 • invalidnost – trajna izguba splošne delovne sposobnosti (popolna ali delna),
 • invalidnost z izplačilom mesečne nezgodne rente,
 • zlom, izpah in opekline,
 • prehodna nesposobnost za redno delo,
 • nastanek stroškov zdravljenja,
 • nastanitev in zdravljenje v bolnišnici.

KDO SE LAHKO ZAVARUJE?

Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 75. leta starosti. Osebe, mlajše kot 14 let in starejše kot 75 let, se lahko zavarujejo po posebnih ali dopolnilnih pogojih. Osebe, katerih splošna delovna sposobnost je zaradi težje bolezni, težjih telesnih hib in pomanjkljivosti v smislu 6. tč., 1. odst., 8. člena zmanjšana, se zavarujejo s plačilom povišane premije. Osebe, katerim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so v vsakem primeru izključene iz zavarovanja, razen če z zakonskimi predpisi ni drugače določeno.

KAJ NI ZAVAROVANO?

 • Bolezni, infekcije, obolenja, okužbe z virusi, samopoškodbe;
 • nezgode, ki nastanejo zaradi potresa, obsežnejših naravnih nesreč, terorizma, vojnih dogodkov in drugih dogodkov in dejanj, navedenih v pogojih;
 • nezgode, ki nastanejo zaradi delovanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi na zavarovanca ob nezgodi.

ALI JE KRITJE OMEJENO?

Zavarovalno kritje je omejeno z dogovorjenimi zavarovalnimi vsotami.

Če ni izrecno dogovorjeno in plačana ustrezna večja premija, se omejitve upoštevajo pri nezgodah do katerih pride:

 • pri opravljanju posebno nevarnih opravil, ki so navedena v splošnih pogojih;
 • pri upravljanju in vožnji z letali in letalnimi napravami vseh vrst;
 • pri dirkah in treningih z motornimi vozili;
 • pri športnem udejstvovanju, ki ga zavarovanec izvaja kot registriran član športne organizacije ali društva;
 • če zavarovanec pri vožnji z motorjem ni uporabljal zaščitne čelade, v avtu ni bil pripet z varnostnim pasom, če se poškoduje kot sopotnik, voznik pa je pod vplivom alkohola ali brez vozniškega dovoljenja.

KJE JE ZAVAROVANJE VELJAVNO?

Zavarovanje velja na območju celega sveta, če ni v zavarovalni polici drugače dogovorjeno.

KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?

 • Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti ob sklenitvi zavarovalne pogodbe;
 • plačilo premije v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način;
 • po nastanku zavarovalnega primera nemudoma ukreniti vse potrebno za zdravljenje in se glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih navodilih in nasvetih, zavarovalnici pisno prijaviti nezgodo, v prijavi nezgode prijaviti zavarovalnici vsa potrebna obvestila in podatke, ki jih zavarovalnica zahteva za rešitev zavarovalnega primera (ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode).

KDAJ ZAVAROVANJE ZAČNE IN NEHA VELJATI?

Zavarovalno kritje je podano po izteku 24. ure tistega dne, ki je na polici naveden kot datum začetka zavarovanja. Obveznosti zavarovalnice preneha po izteku 24. ure tistega dne, ki je na polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

CENA?

Strošek zavarovanja je 10 EUR/vadečega/leto.

Kontakt: bernarda.tkalcic@sportna-unija.si


ZAVAROVANJE PRIREDITEV


ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?

Gre za zavarovanje stroškov, ki jih ima prireditelj z organizacijo in pripravo prireditve in jih ne more pokriti zaradi odpovedi prireditve zaradi zavarovanih nevarnosti.

KAJ JE ZAVAROVANO?

Škoda, ki nastane pri organizaciji prireditve zaradi izbranih nevarnosti:

 • atmosferske padavine (dež, sneg, toča, sodra);
 • naravne višje sile kot so potres, poplava, vihar, zemeljski in snežni plaz;
 • požar in eksplozija, če prizadeneta prireditveni prostor;
 • telesne poškodbe in bolezni glavnih nastopajočih oseb na prireditvi;
 • nezadostna količina snega in druge vremenske neprilike, ki onemogočajo izvedbo prireditve, ki je neposredno odvisna od vremenskih pogojev.
  Škoda, ki nastane pri organizaciji golf turnirja:
 • če igralec z enim udarcem zadane luknjo na katero je razpisana nagrada.

KAJ NI ZAVAROVANO?

 • dobiček, četudi je vkalkuliran v stroške prireditve;
 • stroški sporočanja o odpovedi ali prestavitvi prireditve.
  Škode, ki nastanejo zaradi:
 • izrednih dogodkov, npr. vojne, vojni podobnih dogodkov in sovraštev, državljanske vojne in podobnih nemirov;
 • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivnega onesnaženja;
 • terorističnih dejanj.

ALI JE KRITJE OMEJENO?

Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila zavarovalnin v zavarovalnem letu/obdobju (agregati izplačil) in soudeležbe pri škodi se opredelijo v zavarovalni pogodbi. Izključeni predmeti, izključene nevarnosti in izključeni stroški so opredeljeni v zavarovalni pogodbi.

KJE JE ZAVAROVANJE VELJAVNO?

Zavarovanje velja v kraju, kjer poteka prireditev, in je naveden na polici. Zavarovalni kraj se lahko razširi tudi na kraje, od koder se pričakujejo obiskovalci zavarovane prireditve.

KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?

 • Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne police.
 • Omogočiti pregled in revizijo rizika.
 • Če se sklene zavarovanje prireditev na podlagi evidenc z vstopnicami, je treba vse vstopnice pravočasno oštevilčiti, jih označiti z datumom in voditi blagajniški dnevnik o vrednosti vstopnic.
 • Če se zavarujejo neizogibni stroški, je treba voditi pisno evidenco o nabavljeni hrani, pijači in drugem, prav tako pa o izkupičku prodaje za te stvari. Poskrbeti, da se pokvarljivo blago čimprej proda.
 • Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
 • Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za zavarovanje.
 • Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
 • Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode.
 • O škodnem dogodku nas obvestite takoj, najkasneje pa v treh dneh, ko ste izvedeli zanj.

KDAJ ZAVAROVANJE ZAČNE IN NEHA VELJATI?

Zavarovalna pogodba učinkuje po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana premija, oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana. Med sklenitvijo zavarovanja in pričetkom prireditve mora preteči vsaj deset dni, oziroma najmanj pet dni, če je posebej dogovorjeno. Zavarovanje učinkuje do ure in dneva pričetka prireditve, oziroma eno uro kasneje, če je zavarovana nevarnost atmosferskih padavin.

CENA?

Strošek zavarovanja je odvisen od individualnega dogovora glede na zahteve zavarovanca.

Kontakt: bernarda.tkalcic@sportna-unija.si