Europe in action

Športna unija Slovenije je v letih 2020 – 2022 sodelovala v mednarodnem projektu Europe in Action, katerega nosilec je bila TAFISA. Omenjeni projekt je bil sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport s strani Evropske komisije. Športna unija Slovenije je ena izmed devetih partnerskih organizacij.

Projekt je skozi organizacijo seminarjev in konferenc ter pripravo obsežnih analitičnih pregledov in izobraževalnih aktivnosti promoviral telesno dejavnost ter ponudil možnost prenosa znanja o Evropi. Namen projekta je bil implementirati obstoječe smernice in politiko na področju športa in gibanja v prakso ter sočasno deliti izkušnje organizacij in strokovnih delavcev na tem področju.

V sklopu projekta so se odvili številni seminarji in konference, pripravil se je pregled in analiza izvajanja smernic in politike na področju športa in gibanja v Evropi s poudarkom na množičnem športu ter pripravili izobraževalni moduli. Namen slednjega je voditi nacionalne in lokalne deležnike, da pri implementaciji iniciativ, kampanj in projektov upoštevajo in vključujejo aktualne smernice in politiko EU na področju športa in gibanja.

Med rezultati projekta je tudi spletna stran, kjer so objavljeni vsi končni izdelki projekta: zbrane smernice in politike znotraj evropskih regij, nabor primerov dobrih praks ter vsebine izobraževalnih modulov.

V prvi fazi projekta smo partnerji pripravili nabor nacionalnih politik, ki pokrivajo področje množičnega športa in zbrali primere dobrih praks na lokalnem nivoju. Cilj slednjega je bil dobiti vpogled in razumeti, kako se evropske športne politike prenašajo v povsem praktično okolje na regionalnem in nacionalnem nivoju. Zbiranje primerov dobrih praks je nato potekalo tekom celotnega projekta.

Pripravljen je bil nabor primerov dobrih praks znotraj evropskih regij, ki vključuje kar 13 področij, vse od zdravja in dobrega počutja, socialne vključenosti, varovanja okolja do enakopravnosti spolov. Podatki so bili zbrani za sedem evropskih regij. Naša ekipa je sodelovala pri zboru podatkov za področje Balkana. Razvoj regionalnih pristopov je ponudil jasnejše razumevanje petih geografskih regij v Evropi in zagotovil pomoč pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju množičnih športnih programov in prireditev.

Naslednja faza projekta je bila namenjena pripravi in pilotiranju izobraževalnih modulov, pri čemer so bile upoštevane vse do takrat zbrane smernice, primeri dobrih praks in rezultati analize, ki je bila med športnimi organizacijami izvedena v prvi fazi projekta. Izobraževalni moduli so kot orodje za dodatno neformalno izobraževanje na področju športa za vse namenjeni različnim deležnikom in akterjem iz različnih sektorjev, organizacij in držav.

Teme modulov so bile izbrane na podlagi začetne primerjave med dvanajstimi temami misije TAFISA 2030, praktičnimi rezultati, ki jih je ponudila analiza v začetni fazi projekta ter pregledom delovnega načrta EU za šport za obdobje 2020 – 2024. Tekom trajanja projekta je bila na pobudo partnerskih organizacij dodana še 13 tema, in sicer digitalizacija in inovacije.

Cilj projekta je za vsako izmed trinajstih tem oblikovati neformalni izobraževalni sklop, ki bo ponudil praktično znanje z dotičnega področja z osnovno idejo promocije športa za vse in HEPA ciljev (telesna aktivnost za zdravje).

Od trinajstih modulov so bili tekom projekta pilotno izvedeni trije, in sicer v sklopu t.i. aktivnih srečanj. Cilj srečanj je združiti udeležence iz različnih evropskih regij, sektorjev in organizacij ter jim ponuditi možnosti za razširitev znanj, deljenje izkušenj in primerov dobrih praks, mreženje in razpravljanje o aktualnih vprašanjih na področju športa za vse. Izobraževalni moduli si prizadevajo za opolnomočenje množičnih športnih zaposlenih in prostovoljcev z zagotavljanjem praktičnega znanja za boljši uspeh pri promociji športne dejavnosti za zdravje in športa za vse. 7. junija 2022 je bil v Bernardinu izveden seminar Physical Literacy and Play.

Spletna stran projekta.

Orodja, razvita v sklopu projekta:

Partnerske organizacije:

  • TAFISA
  • Sport for All Association Serbia, Srbija
  • Cyprus Sports Organisation, Ciper
  • Knowledge Centre for Sport Netherlands, Nizozemska
  • Greek Ministry of Culture and Sport, Grčija
  • Ministry of Sport of the Republic of Poland, Poljska
  • Portuguese Institute of Youth and Sport, Portugalska
  • Turkish Sport for All Federation, Turčija
  • Športna unija Slovenije

Podporniki