Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa za leto 2019

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa za leto 2019

  • 18.03.2019
  • Na MIZŠ so objavili Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2019. Rok za prijavo se izteče 29. marca.

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
B. Obštudijske športne dejavnosti
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Šport
D. Vrhunski Šport
E. Šport invalidov
F. Športna rekreacija
G. Šport starejŠih
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
I. Delovanje športnih organizacij
J. Mednarodna dejavnost v športu
K. Športne prireditve
L. Javno obveščanje v športu
M. Športno obnašanje
N. Preprečevanje dopinga v športu

Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2019 in bo na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, je 10.841.187 EUR. Celoten razpis je na voljo TUKAJ.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Direktorat za sport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. marca 2019.

Športna unija Slovenije se bo tako kot preteklo leto na razpis prijavila tudi na področju Delovanje športnih organizacij. Obvezna priloga vlogi je poimenski seznam individualnih članov društev članic, zato članice prosimo za poimenski seznam individualnih članov vašega društva za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe. Pomembno - seznam mora biti podpisan s strani predsednika oziroma zastopnika društva in ožigosan, v kolikor poslujete z žigom.

Podpisan in žigosan poimenski seznam članov nam pošljite skenirano po e-pošti na naslov sus@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do ponedeljka, 25.3.2019.