Vabilo k oddaji ponudbe- komunikacijska podpora ŠUS

Vabilo k oddaji ponudbe- komunikacijska podpora ŠUS

 • 03.07.2015
 • Objavljamo razpis za opravljanje komunikacijskih storitev za potrebe ŠUS. Vse zainteresirane kandidate vabimo, da se nam predstavijo s pisno ponudbo.
Na razpis se lahko prijavijo zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
 • imajo status gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika,
 • opravljajo dejavnost z najmanj 3 letno neprekinjeno tradicijo, 
 • niso imeli blokiranega računa najmanj v zadnjih 12 mesecih;
 • ustrezna strokovna izobrazba iz področja komunikologije, komuniciranja z javnostmi, tržnega komuniciranja ipd.;
 • dobro poznavanje tržnega komuniciranja in odnosov z javnostjo, predvsem na področju športa in športne rekreacije; 
 • uredniške in administrativne izkušnje z izvajanjem programov socialnih omrežij in spletnih strani; 
 • sposobnost samostojnega kreativnega ustvarjanja novic na področju športne rekreacije, športne vzgoje in športa za vse;  
 • lastna medijska adrema.
Od izbranega partnerja se pričakuje pripravo in implementacijo kratkoročne strategije in orodij komuniciranja z javnostmi za: 
 
 • dvig vsesplošne prepoznavnosti ŠUS ter njenega poslanstva, dejavnosti in projektov preko nacionalnih, regionalnih in lokalnih medijev s ciljem, da mediji prepoznajo ŠUS kot osrednjo organizacijo oz. sogovornika na področju športne rekreacije in športa za vse;
 • dvig obiskanosti, všečnosti in »živosti« socialnih omrežjih in spletnih strani v domeni ŠUS ter s tem povezano skrbništvo oz. urejanje;
 • dvig ustrezne prepoznavnost izdelkov in storitev ŠUS;
 • izvedbo delavnic oz. predavanj za člane ŠUS z namenom dviga znanja in spretnosti na področju komuniciranja z lokalnimi in regionalnimi mediji s ciljem povečanja prepoznavnosti športa za vse na regionalni oz. lokalni ravni;
 • organizacijo in izvedbo novinarskih konferenc, pripravo sporočil za javnost ter drugih oblik komuniciranja z javnostjo;
 • pripravo internega periodičnega biltena oz. časopisa;
 • pomoč pri promociji in trženju projektov oziroma storitev ŠUS.
Zainteresirani kandidati se lahko predstavijo s ponudbo, ki naj poleg predstavitve in referenc kandidata vključuje: 
 
 • kratko zasnovo kratkoročne strategije in orodij komuniciranja z mediji;
 • ceno za mesečno sodelovanje brez DDV, s specifikacijo predvidenih storitev za dobo sodelovanja;
 • dosegljivost ponudnika (časovna telefonska dosegljivost);
 • odzivnost ponudnika (časovna odzivnost glede na zastavljeno vprašanje);
 • dokazilo o registrirani dejavnosti (izpis iz AJPES-a); 
 • potrdilo poslovne banke, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred datumom objave tega vabila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
 • izjava, da ponudnik oz. zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen in da ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku;
 • izjava, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja;
 • izjava o zbiranju, uporabi in varovanju osebnih in drugih podatkov na osnovi pristojne zakonodaje.
 
Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta, poslana na info@sportna-unija.si ali v pisni obliki posredovana ponudba, poslana na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-14/2015 do 20.7.2015.
 
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba o opravljanju komunikacijskih storitev za dobo petih mesecev (od 3.8. do 31.12.2015) z možnostjo podaljšanja.
 
Več informacij je na voljo na elektronskem naslovu info@sportna-unija.si in v priloženem vabilu. 
 
Vabilo