JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

 • 18.05.2015
 • 15. maja 2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 34/2015 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016.
Razpisovalec: Ministrstvo za zdravje
Predmet javnega razpisaPredmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjih področjih:

 1. Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola;
 2. Programi zmanjševanja rabe tobaka;
 3. Programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje;
 4. Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh;
 5. Programi preprečevanja okužbe z virusom HIV/AIDS;
 6. Programi krepitve duševnega zdravja;
 7. Programi za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in poškodbe).
Potencialni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Za potrebe tega razpisa so nevladne organizacije (NVO) tiste organizacije, ki: 
 • so prostovoljno ustanovljene; 
 • so pravne osebe zasebnega prava, ki so jih ustanovile osebe zasebnega prava in delujejo kot društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov, ustanova. 
 • so neprofitne (na podlagi zakona ali svojih temeljnih aktov: statut, ustanovitveni akt, drugih pravil delovanja), kar pomeni, da presežka prihodkov nad odhodki ali dobička ne delijo med člane ali ustanovitelje oziroma lastnike, ampak ga v celoti namenjajo za uresničevanje svojega namena in ciljev;
 • niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička in se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov; 
 • so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti ali javnih institucij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, političnih strank ali gospodarskih organizacij;
 • delujejo v javnem prostoru in za dobrobit ljudi, skupin in družbe kot celote; - delujejo na podlagi demokratičnih vrednot in človekovih pravic. 

Vrednost razpisaOkvirna višina proračunskih sredstev za razpis je 950.000 EUR. Za leto 2015 znašajo 475.000 evrov in za leto 2016 znašajo 475.000 evrov.
Zneski in delež financiranjaMaksimalni zaprošeni znesek za posamezni program je lahko 50.000 evrov. Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 90 %. Vsaj 10 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma z lastno udeležbo, ki se izkaže v prostovoljnem delu. 

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa