EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ŠUS

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ŠUS

  • 19.05.2015
  • Izvršni odbor Športne unije Slovenije bo na prihajajoči skupščini, 3.6.2015 podal predlog razširitve IO za dodatnega člana. V želji, da se pridobi čim več kandidatur za dodatnega člana, se poziva vse članice ŠUS, da evidentirajo svojega kandidata.
Vsaka članica ŠUS lahko evidentira enega kandidata. Predlagatelj kandidata predstavi z njegovimi osebnimi podatki in opisom njegovih dosedanjih aktivnosti na področju dejavnosti, za katere je ŠUS ustanovljen. Članica ŠUS lahko kandidata za člana Izvršnega odbora evidentira izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed članov druge članice. 

Predlog kandidata je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana – s pripisom »Za kandidacijsko komisijo – NE ODPIRAJ!«, pri čemer mora biti kandidatura poslana izključno s priporočeno pošiljko ali osebno oddana na sedežu ŠUS v pisarni Špele Orehek ob delavnikih med 9.00 in 15.00. 
Za pravočasno prispele kandidature se bodo štele vse tiste kandidature, ki bodo prispele oz. so bile osebno oddane do vključno torka, 26.5.2015 do 12. ure. 

Vse informacije v zvezi s tem povabilom lahko dobite na elektronskem naslovu info@sportna-unija.si.

Vabilo

Obrazec za kandidaturo