Športna unija Slovenije praznuje 70 let

Športna unija Slovenije praznuje 70 let

  • 06.04.2022
  • Na današnji dan, 6. aprila 1952 se je zveza preimenovala v TVD Partizan Slovenije. Tako letos obeležujemo 70. obletnico uspešnega delovanja na področju športa.

Razvoj športne vadbe in sokolske telovadne organizacije ter s tem tudi korenine Športne unije Slovenije segajo v čas konca 19. stoletja, ko se je pod okriljem telovadnih društev uveljavil koncept telovadbe in njenega pomena za razvoj zdravega človeka in s tem tudi moralnega duha družbe. Telovadba je oziroma je bila urbana telesnokulturna inovacija navezujoča se na telesne prakse poznega srednjega veka, tradicijo turnirstva in borjenja, ljudskih panog ter antičnih gimnastičnih zgledov. Idejna osnova so bila humanistično-razsvetljenska razmišljanja in iskanja prenove vzgoje, v kateri ima pomembno mesto tudi telesna dejavnost. Humanisti so se zgledovali pri starih Grkih, kar je tudi razvidno iz poimenovanja nove dejavnosti po grškem izvirniku gimnastika, ki smo ga Slovenci prevedli v »telovadstvo« oziroma »telovadba«.

Konec druge svetovne vojne in z vzpostavljanjem socializma je 'kraljevsko' telesno vzgojo nadomestila komunistična ali sovjetska »fizkultura«. Organizacijski temelj fizkulture so bila enovita fizkulturna društva in fizkulturni odbori. Organizacijsko in tudi vsebinsko preoblikovanje je temeljilo na združevanju predvojnih telovadnih in planinskih društev ter športnih klubov v enovito fizkulturno društvo. Politika fizkulture je težila, kot so poudarjali, k vzgoji novih, zdravih državljanov, delovnih ljudi in borcev, ki bodo ohranili pridobitve štiriletnega boja ter se vključili v obnovo države. Nacionalno vzgojo je zamenjala socialistična vzgoja, ki naj bi vzgajala krepostne proletarce. Poudarjeni sta bili množičnost in vsestranska telesna vzgoja, ki naj bi se kazala tudi na športnih tekmovanjih. V praksi naj bi to pomenilo, da bi moral posameznik v fizkulturnem društvu najprej obiskovati splošno ali redno vadbo, ki je temeljila na telovadbi, potem pa bi se posvetil specialni ali posebni vadbi, torej športu in tekmovanjem, temelječim na načelu amaterizma. Vzporedno fizkulturnemu civilnodružbenemu organiziranju sta se razširjali šolska in sindikalna fizkultura prek različnih fizkulturnih aktivov, ki so bili lahko tudi člani panožnih organizacij.

Partizan Slovenije je ob vojaški agresiji na Slovenijo prekinil sodelovanje s Partizanom Jugoslavije in 6. julija 1991 formalno izstopil iz Partizana Jugoslavije. Na letni skupščini 13. marca 1993 se je Partizan Slovenije preimenoval v Športno unijo Slovenije. Sprejeta je bila Programska listina, ki je v luči nadaljnjega razvoja med drugim poudarila, da je šport kot »pomemben dejavnik socialnega in kulturnega razvoja postal univerzalno priznana pravica vsakogar«, le-to je poudarjala tudi Unescova Mednarodna listina o telesni vzgoji in športu. Šport oziroma »šport za vse (vsakogar)« naj bi bil pomembna panoga ali storitev prostega časa, ker ljudem omogoča »nenehno vzpostavljati stik z naravo in jim s pomočjo gibalne dejavnosti odpira nove možnosti za ohranjanje biopsihosocialnega ravnovesja«, prav tako pa športu »v sodobni družbi pripadata pomembno mesto in vloga tudi zaradi njegovih vzgojnih vrednot in prispevka k kakovosti življenja državljanov«. 

Slavnostna prireditev ob 70-letnici zveze bo potekala 22. aprila 2022 v Gozdni šoli Mozirje s pričetkom ob 16. uri. Za morebitne dodatne informacije pišite na e-naslov sus@sportna-unija.si.