Objavljen je javni razpis Fundacije za šport za leto 2019.

Objavljen je javni razpis Fundacije za šport za leto 2019.

  • 16.10.2018
  • Prek razpisa za leto 2019 za sofinanciranje športnih programov in objektov namenjenih skoraj 8 milijonov EUR.

Fundacija za financiranje športnih organizacij objavlja razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Sloveniji, prek katerega je na voljo 7.700.000 EUR, kar je 700.000 EUR več, kot za minulo leto.

Svet Fundacije za šport, ki mu predseduje Aleš Remih, je na svoji zadnji redni seji sprejel finančni načrt za leto 2019, ki je osnova za objavo javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov in objektov, ta pa bo tokrat prvič po šestih letih omogočal povečanje sredstev v primerjavi z minulim letom in sicer za 10 odstotkov.

Od leta 2013 dalje je bilo vsako leto manj koncesijskih dajatev, posledično pa je bilo zaradi tega vsako leto na voljo manj sredstev za javni razpis. Na to je v veliki meri vplivala uvedba 10% davka na srečke, ki ga je država sprejela leta 2013. FŠO v sodelovanju z obema loterijama ves čas aktivno opozarja na negativne posledice davka od srečk.

Zaradi novega zakona o športu je bilo že v lanskem razpisu tudi nekaj vsebinskih sprememb, saj je zakon na novo definiral programe in področja sofinanciranja, temu pa je sledil tudi nov pravilnik FŠO, ki je omogočal prijavo na 20 programov, kolikor jih bo športnim organizacijam na voljo tudi letos.

Letni program športa 2019 je narejen na podlagi opredelitve višine sredstev javnega razpisa s finančnim načrtom fundacije za leto 2019, pravnih izhodišč, analiz realizacije delovnih načrtov preteklih let, predvsem ugotovitve, da prihaja do vedno manjših razlik med načrtovanimi in udejanjenimi razmerji med posameznimi področji ter razdelitve sredstev na posamezna področja in podpodročja, opredeljena v pravilniku.

Največ sredstev bo Fundacija za šport namenila za področje športnih programov in sicer 4.367.000 EUR (od tega 1.837.000 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 1.848.000 EUR za vrhunski šport, 682.000 EUR pa za šport za vse), za razvojne dejavnosti v športu 880.000 EUR, za športne prireditve in promocijo športa 462.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 66.000 EUR. Za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi bo namenila 1.925.000 EUR.

Zbiranje vlog za prijavo na razpisu se tokrat konča 12. novembra 2018, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 1. marca 2019.

Razpisno gradivo in ostale informacije najdete na spletni strani: http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/239