Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja šport

 • 15.11.2012
 • Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini  8.190.000  EUR:

   

  Športne dejavnosti: 7.020.000  EUR, od tega:

  •  za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc: 2.749.500  EUR,  
  • za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport -
  • programe reprezentanc:  2.749.500  EUR,
  •   za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno
  •   rekreacijo:  963.530  EUR
 •   za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih dejavnostih na
  • regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju športa:  206.470  EUR,
  • za neposredne potrebe vrhunskih športnikov:  351.000  EUR,
 • raziskovanje in razvoj športa: za dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za nakup tehnologij,
 • za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in
 • druge programe razvoja športa:  994.500  EUR,
 • založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom
 • in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za
 • strokovne internetne vsebine:  175.500  EUR.
 • Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa.

  Z vidika razvoja manjkajočih programov športne rekreacije se lahko največje število točk dodeli tudi nekaterim programom športno rekreativne vadbe, ki jih izvajajo NPŠZ in nacionalne športne zveze in drugim programom na regionalni ravni, ki imajo soglasje NPŠZ ali OKSZŠZ.«.

  Več: http://www.fundacijazasport.org/