Program Aktivno staranje

Program Aktivno staranje

  • 18.02.2022
  • Športna unija Slovenije je razvila in vzpostavila nacionalni program Aktivno staranje, ki poleg redne telesne vadbe in enodnevnih dogodkov za starejše vključuje osveščanje javnosti. V okviru programa je vzpostavljena mreža brezplačnih rednih vadb za starejše.

Telesna dejavnost ima na starejše večplastne pozitivne učinke, in sicer podaljša pričakovano življenjsko dobo, zmanjša možnost nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni in izboljša duševno zdravje ter počutje. Predvsem pa ohranja vitalnost in samostojnost starejših.

 

O programu Aktivno staranje in namen

Športna unija Slovenije je razvila in vzpostavila nacionalni program Aktivno staranje, ki poleg redne telesne vadbe in enodnevnih dogodkov za starejše vključuje osveščanje javnosti, s poudarkom na starejši populaciji in strokovnih delavcih na področju telesne vadbe starejših, o pomenu varne in učinkovite vadbe, ki je ustrezno prilagojena tej populaciji. Namen programa je starejšim omogočiti brezplačno telesno vadbo ter jih preko osveščanja in informiranja vključiti v redno telesno dejavnost.

 

Cilji programa

V okviru programa je poleg dogodkov Festival aktivnega staranja vzpostavljena mreža brezplačnih rednih telesnih vadb na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, ki potekajo skozi celotno leto. Cilji programa Aktivno staranje so sledeči:

  • Ponuditi starejšim možnost brezplačne vadbe, ustreznega testiranja telesne pripravljenosti in informacij s področja kakovostne vadbe za zdravo in vitalno starost.
  • Osveščanje javnosti, predvsem starejših o pomenu redne in kakovostne vadbe za ohranjanje zdrave in vitalne starosti s poudarkom na vključevanju v redno telesno vadbo.
  • Povečati delež telesno aktivnih in dejavnih oseb, ne glede na spol, starost ali družbeno-socialni status, predvsem pa povečati delež telesno dejavnih starejših nad 60 let.
  • Zmanjšati delež popolnoma nedejavnih, neaktivnih prebivalcev in socialno-ekonomsko ranljivih skupin, predvsem starejših oseb.
  • Izobraževanje strokovnega kadra, ki izvaja vadbene programe za starejše.

 

 

 

Temelj programa je strokovnost

Program temelji na sodelovanju s strokovnjaki na področju športa. Vsako skupino organizirane vadbe, ki je za udeležence brezplačna, vodi strokovni delavec z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo na področju športa. Aktivnosti so izvedene skladno s trajnostnim razvojem, z Nacionalnim programom športa in Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 (dodatna povezava). V program so prenesene tudi dolgoletne izkušnje in znanja iz vodenja nacionalnih projektov ter iz izvajanja mednarodnih projektov, ki so osnovani na podlagi mednarodnih strateških usmeritev.

Pripravila: Mojca Markovič

 

Viri:

1.    Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenc, A., Tomažin, K., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Ljubljana: Športna unija Slovenije, Fundacija za šport.

2.    Strojnik, V. (2012). Vadba za moč pri starejših osebah. Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2012 in kongres športne rekreacije 2012, Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, katedra za javno zdravje.

3.    Birsa, M. (2014). Raziskava o staranju v Sloveniji. Kakovostna starost.

4.    Statistični urad RS. (2010). Starejše prebivalstvo v Sloveniji.

5.    Rok Simon, M. (2006). Poškodbe starejših ljudi zaradi padcev v Sloveniji. Nacionalni inštitut za javno zdravje.

6.    Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025.