Izplačila prostovoljcem

Izplačila prostovoljcem

  • 27.07.2016
  • V društvih in humanitarnih organizacijah se veliko dela opravi prostovoljno in prostovoljci imajo pravico do povrnitve stroškov, ki so nastali pri opravljanju dela. Organizacija jim je dolžna vrniti stroške, če se je s prostovoljcem dogovorila o povračilu le teh.

Prostovoljec ima pravico do povrnitve:

  • Potnih stroškov, stroškov prehrane in nastanitve

Stroški se povračajo v skladu s predpisi, ki urejajo povračila tovrstnih stroškov v delovno pravnih razmerjih (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) Stroški so neobdavčeni, če ne presegajo:
Prihod na delo (sedež organizacije): oddaljenost od dejanskega prebivanja več kot 1km, strošek javnega prevoza, če ni javnega prevoza največ 0,18 € na km.
Prehrana: strnjeno opravljanje najmanj štiri ure ali več, do višine 6,12 €.
Kilometrina: neobdavčeno največ 0,37 €.

Isto velja za stroške nastale na poteh v tujini – izplačujejo se v skladu z zgoraj omenjeno Uredbo.

• Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

Tudi to izplačilo je neobdavčeno, v kolikor je določeno v posebnih predpisih in internih aktih prostovoljske organizacije, kjer se opredeli sredstva, ki so značilna in nujna oz. običajna za opravljanje določenega prostovoljskega dela in pod pogojem, da je to nadomestilo določeno na podlagi izračuna realnih stroškov. Seveda mora biti to utemeljen oz. razumen znesek, ki pa letno ne preseže 20% mesečne povprečne plače zaposlenih v Slovenij za januar preteklega koledarskega leta. Povprečna plača za januar 2015 je znašala 1.004,48 eur.

Prostovoljno delo tujcev

Tujcu ali tujki (v nadaljnjem besedilu: tujec), ki je bil v Republiko Slovenijo napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, mora prostovoljska organizacija izplačati tudi nadomestilo za osebne stroške, če je bilo s tujo prostovoljsko organizacijo, ki je tujca v Republiko Slovenijo napotila, tako dogovorjeno in če je slednja za tako izplačilo zagotovila potrebna sredstva ali če je tako izplačilo predvideno z evropskim ali mednarodnim programom, ki poteka na podlagi mednarodne pogodbe, ki jo je sklenila, ali k njej pristopila Republika Slovenija. Višina izplačila takega nadomestila ne sme presegati višine, ki jo za namen tedenskega ali mesečnega izplačila določa tak dogovor ali program. Nadomestilo za osebne stroške mu lahko organizacija izplača tedensko, mesečno ali v enkratnem znesku.

Zakon o dohodnini določa (108.čl Zdoh-2), da je neobdavčeno nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki je osebo napotila in če je ta organizacija za tako izplačilo zagotovila potrebna sredstva sama ali se zagotovijo na podlagi evropskega ali mednarodnega programa, ki poteka na podlagi mednarodne pogodbe, ki jo je sklenila ali k njej pristopila Slovenija:

  • za napotene v Slovenijo – dnevno do višine 20 % dnevnice za službeno potovanje nad 12 do 24 ur v Sloveniji, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,
  • za napotene v tujino – dnevno do višine 20 % dnevnice za službeno potovanje nad 14 do 24 ur v tujino, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Vir: Časopis Biro Bounus (Dragica Žunko in Darja Sušnik)