Pomen gibanja v otrokovem razvoju

Pomen gibanja v otrokovem razvoju

  • 18.11.2015
  • Vloga staršev in vzgojiteljev pri spodbujanju gibalnih in športnih dejavnosti predšolskih otrok je ključnega pomena za zdrav telesni in gibalni razvoj otroka.
V predšolskem obdobju imajo starši in vzgojitelji največji vpliv na otroka, zato je še posebej pomembno, da se le ti zavedajo pomena gibanja v otrokovem razvoju. Vloga staršev in vzgojiteljev pri spodbujanju gibalnih in športnih dejavnosti predšolskih otrok je ključnega pomena za zdrav telesni in gibalni razvoj otroka. Običajno starši, ki so sami bolj športno dejavni, svoje otroke pogosteje vključujejo v različne športne dejavnosti, bodisi vodene bodisi v okviru družinskega preživljanja prostega časa. Prav vsi pa se morajo zavedati, da je njihova vloga pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga njihovega otroka izredno pomembna. Pri tem sta gibanje in redna športna dejavnost  tudi ključnega pomena za zdrav psihomotorični pa tudi celostni razvoj otroka. Strokovnjaki so ugotovili, da vsega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ne more več v celoti nadoknaditi.
 
Posamezna področja otrokovega razvoja, kot so telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni, se v predšolskem obdobju močno prepletajo med seboj. To pomeni, da sprememba na enem področju vpliva na spremembe na vseh drugih področjih. Za celosten razvoj otroka je nujno vključevanje vseh šestih področij dejavnosti v tem obdobju.
 
Gibanje predstavlja eno izmed primarnih otrokovih potreb. Z njim otrok zaznava in odkriva svoje telo, ga preizkuša, ugotavlja, kaj zmore, ter razvija zaupanje vase z razvijanjem svojih sposobnosti in spretnosti. Otrok se naravno rad giba in v gibanju uživa. Z gibanjem obenem pridobiva izkušnje tudi na drugih področjih. 
 
S sistematičnim pristopom in strokovno vodenimi gibalnimi oziroma športnimi dejavnostmi optimalno razvijamo otrokove gibalne in funkcionalne sposobnosti, s čimer pridobi raznovrstno gibalno znanje, ki je nato lahko podlaga ukvarjanju z različnimi športnimi panogami. V zgodnjem otroštvu je ves organizem, še zlasti živčni sistem, najdovzetnejši za vplive okolja. Zato je predšolsko obdobje odločujoče za razvoj naravnih oblik gibanja in gibalni sposobnosti.
 
V tem obdobju se zelo intenzivno razvijata hitrost in koordinacija, medtem ko je razvoj ravnotežja, moči, gibljivosti, preciznosti in vzdržljivosti rahlo počasnejši. Poleg tega se pojavljajo pomembne individualne razlike, saj se vsak posameznik razvija s svojim tempom, ki ga določa njegova biološka ura. Raziskave so pokazale, da so razlike v gibalnih sposobnostih med spoloma v zgodnjem otroštvu v povprečju majhne, izrazitejše pa so v kasnejših obdobjih.
 
Oblikovanje zdravega življenjskega sloga v zgodnjem otroštvu je tesno povezano z zdravjem, saj opazno vpliva na dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni ter s tem tudi na kvaliteto življenja v vseh starostnih obdobjih. Pri tem je dobro vedeti, da je zgled staršev nedvomno veliko bolj pomemben in koristen, kot le nasveti, kako pomembna je športna aktivnost. 
 
Za izboljšanje zdravja in telesne pripravljenosti celotne družine lahko starši poskrbijo tako:
- starši svojim otrokom posredujejo pozitivna verbalna in neverbalna sporočila o zdravem načinu življenja,
- starši naj se tudi sami ukvarjajo s športom,
- starši naj se zanimajo za športne dejavnosti svojega otroka in naj čim več dejavnosti izvajajo skupaj z otrokom
- starši naj zagotovijo strokovno vodeno športno dejavnost za svojega otroka.
 
Kje v vaši bližini je na voljo strokovno vodena športna vadba za otroke ali zanimiva športna prireditev, si lahko pogledate v e-koledarju Slovenija v gibanju
 
Viri: Videmšek, Pišot, Visinski, Malina, Gallahue, Ozmun, Jurdana, Plazar.