Gibalna pismenost

Gibalna pismenost

  • 08.09.2020
  • Mednarodni projekt Physical Literacy - Gibalna pismenost (PHYLIT), ki je podprt tudi s strani Erasmus+ in Evropske komisije, bo v prihodnjih letih v ospredje postavil pomembnost gibalne pismenosti, ki si utira pot med ključne kompetence posameznika.

Namen projekta, v katerem ima Športna unija Slovenije kot partner pomembno vlogo, je spodbuditi možnosti za razvijanje gibalne pismenosti posameznikov vseh starosti. Cilj je razviti orodje, ki bo društvom, trenerjem in športnim pedagogom pomagalo pripraviti in izboljšati programe za razvoj gibalne pismenosti in osnovne motorike ljudi.

Gibalna pismenost kot področje še ni razširjena in veliko raziskana, trenutno pa obstaja kar nekaj definicij tega pojma, ki se malenkostno razlikujejo. V okviru projekta Physical Literacy, ki ima skrajšano ime PHYLIT, je v uporabi definicija, ki najbolje opisuje ta termin. Zapisana je v štirih alinejah:

  • Gibalna pismenost je vseživljenjsko holistično izobraževanje, ki ga pridobivamo in uporabljamo v kontekstih gibanja in telesne dejavnosti.
  • Odraža nenehne spremembe v integraciji telesnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih sposobnosti človeka.
  • Pomaga nam, da s pomočjo gibanja in telesne dejavnosti živimo zdravo in izpolnjeno življenje.
  • Gibalno pismena oseba je sposobna vse življenje – glede na svoj položaj in okoliščine – pri spodbujanju zdravega in izpolnjujočega gibanja ter telesnih dejavnosti, črpati podporo iz svojih integriranih telesnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih sposobnosti. (Australian Sports Commission, 2017).

V Evropi smo v okviru projekta Physical Literacy For Life, ki je nadaljevanje projekta PHYLIT, definicijo Gibalne pismenosti strnili v dve alineji:

  • Physical literacy is the skills and attributes individuals demonstrate through physical activity and movement across their life course.
  • It can be understood as a process and as an outcome that individuals pursue through an interaction of their physical, emotional, social and cognitive learning. (Physical Literacy For Life, 2020)

V okviru omenjenih projektov se je pričel postopek umestitve gibalne pismenosti v Evropski Referenčni Okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, obenem pa poteka promocija in osveščanje javnosti o pomenu gibalne pismenosti in njen vpliv na posameznika.

Vseživljenjsko učenje je postalo potreba vsakega državljana. Spretnosti in kompetence moramo razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve in zato, da se lahko dejavno vključimo v družbo, v kateri živimo, temveč tudi zato, da smo lahko uspešni v svetu dela, ki se nenehno spreminja. V ta namen je Evropska unija pripravila evropski okvir ključnih kompetenc, ki je koristno orodje za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in usposabljanj ter učence, z namenom, da bo vseživljenjsko učenje postalo vsakdanjik vsakega posameznika. Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Referenčni okvir trenutno določa osem ključnih kompetenc:

1) sporazumevanje v maternem jeziku;

2) sporazumevanje v tujih jezikih;

3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;

4) digitalna pismenost;

5) učenje učenja;

6) socialne in državljanske kompetence;

7) samoiniciativnost in podjetnost;

8) kulturna zavest in izražanje.

 

Iniciativa Physical Literacy For Life pa si prizadeva, da Gibalna pismenost postane 9. ključna kompetenca.

Vir: (https://www.sportaus.gov.au/physical_literacy, 2020)