Spremembe zakona o društvih

Spremembe zakona o društvih

  • 14.01.2019
  • Vsa društva, ki jim je bil priznan status društva v javnem interesu, morajo najkasneje do 31. 3. 2019 ministrstvu posredovati ustrezno izjavo, program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto ter poročilo o delu za zadnji dve koledarski leti.

Za vsa društva, ki so na dan 14. 4. 2018 imela status društva v javnem interesu na področju športa se šteje, da je nevladna organizacija v javnem interesu, če najpozneje do 31.3.2019 posreduje:

  1. izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacija
  2. Poročili o delu za leti 2017 in 2018
  3. Program dela za leto 2019 in 2020

Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa nevladne organizacije v jasvnem interesu. Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile, bo ministrstvo izdalo odločbo, s katero bo odvzelo status društva v javnem interesu.

Vlogo je potrebno poslati na naslov: gp.mizs@gov.si

Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije v javnem interesu na področju športa ter pripadajoče obrazce lahko najdete na spletni strani ministrstva - TUKAJ.